fbpx
100 Zł NA ZAKUPY Z KODEM MOJELAPAIRE
La Paire

Odbierz -10% na pierwsze zakupy

Zapisz się do newslettera i odbierz rabat na pierwsze zakupy w sklepie. Dowiedz się pierwsza o nowościach i promocjach.


  Regulamin

  CHARAKTER REGULAMINU

  NINIEJSZY DOKUMENT (ZWANY DALEJ „REGULAMINEM”) OKREŚLA ZASADY ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ ZASADY ŚWIADCZENIA I KORZYSTANIA Z INNYCH USŁUG UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO, JAK RÓWNIEŻ PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA I SPRZEDAWCY W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY I WYKONYWANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG.

  W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NINIEJSZY REGULAMIN JEST REGULAMINEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ.U.2017.1219 T.J. ZE ZM.).

  NINIEJSZY REGULAMIN SKIEROWANY JEST ZARÓWNO DO WSZYSTKICH KLIENTÓW BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY MAJĄ STATUS KONSUMENTA, CHYBA ŻE NINIEJSZY REGULAMIN STANOWI INACZEJ.

  AKCEPTACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZEZ KLIENTA JEST KONIECZNA W CELU SKORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH LUB W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY. AKCEPTACJA ODBYWA SIĘ POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEJ OPCJI NA ODPOWIEDNIEJ STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU. ODMOWA AKCEPTACJI REGULAMINU SPOWODUJE ODMOWĘ ŚWIADCZENIA USŁUGI LUB ODMOWĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTU NA RZECZ KLIENTA.

  SKLEP INTERNETOWY

  1) SKLEP INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM LAPAIRESHOES.COM

  2) SKLEP INTERNETOWY PROWADZONY JEST PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ LA PAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000867996, NIP: 9442269726, REGON: 387475482 Z SIEDZIBĄ WE WRZĄSOWICACH 32-040), UL. BRZEGI 175, O KAPITALE ZAKŁADOWYM 5000 ZŁ; ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ: INFO@LAPAIRESHOES.COM NUMER TELEFONU: +48 511 834 548.

  3) KONTAKT ZE SKLEPEM MOŻLIWY JEST ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, POCZTY TRADYCYJNEJ, A TELEFONICZNIE W DNI ROBOCZE W GODZINACH OD 10:00 DO 16:00.

  4) KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WYMAGA SPEŁNIENIA PRZEZ URZĄDZENIE KOŃCOWE I SYSTEM TELEINFORMATYCZNY, Z KTÓREGO KORZYSTA KLIENT, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OKREŚLONYCH W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU.

  DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE POJĘCIA OZNACZAJĄ:

  A) SPRZEDAWCA – SPÓŁKA POD FIRMĄ LA PAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000867996, NIP: 9442269726, REGON: 387475482 Z SIEDZIBĄ WE WRZĄSOWICACH 32-040), UL. BRZEGI 175

  B) KLIENT– OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ; POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH.

  C) KONSUMENT – OSOBA FIZYCZNA DOKONUJĄCA Z PRZEDSIĘBIORCĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ NIEZWIĄZANEJ BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

  D) PRODUKT – RZECZ RUCHOMA PREZENTOWANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM, PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY NA RZECZ NIEOZNACZONEGO KRĘGU KLIENTÓW ZA ZAPŁATĄ WSKAZANEJ W SKLEPIE INTERNETOWEJ CENY; W SZCZEGÓLNOŚCI OBUWIE I AKCESORIA DO OBUWIA,

  E) CENA – OKREŚLONA W ZŁOTYCH POLSKICH LUB W INNEJ WALUCIE KWOTA WYNAGRODZENIA BRUTTO (WRAZ Z PODATKAMI) NALEŻNEGO SPRZEDAWCY TYTUŁEM PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PRODUKTU NA KLIENTA ZGODNIE WARUNKAMI ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY. CENA NIE ZAWIERA KOSZTÓW DOSTAWY, CHYBA ŻE SPECJALNE WARUNKI OKREŚLONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ DLA KONKRETNEJ UMOWY SPRZEDAŻY STANOWIĄ INACZEJ.

  F) KOSZTY DOSTAWY – KOSZTY DOSTARCZENIA ZAKUPIONEGO PRZEZ KLIENTA PRODUKTU NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES DOSTAWY, POBIERANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ A USTALANE PRZEZ WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SPRZEDAWCĄ FIRMY KURIERSKIE, PRZEWOŹNIKÓW BĄDŹ POCZTĘ.

  G) KOSZYK – USŁUGA UDOSTĘPNIANA KAŻDEMU KLIENTOWI, KTÓRY KORZYSTA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO, W RAMACH KTÓREJ KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA JEDNEGO LUB KILKU PRODUKTÓW, ORAZ KTÓRA PRZEWIDUJE INNE FUNKCJONALNOŚCI UŁATWIAJĄCE ZAWARCIE UMOWY, TAKIE JAK WYŚWIETLENIE PODSUMOWANIA CENY POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW I WSZYSTKICH PRODUKTÓW ŁĄCZNIE, WYŚWIETLENIE KOSZTU DOSTAWY, ORAZ WYŚWIETLENIE PRZEWIDYWANEGO TERMINU DOSTAWY PRODUKTÓW.

  H) KONTO – OZNACZONY INDYWIDUALNĄ NAZWĄ (LOGINEM) I HASŁEM PODANYM PRZEZ KLIENTA ZBIÓR ZASOBÓW W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM SPRZEDAWCY, POZWALAJĄCY NA KORZYSTANIE PRZEZ KLIENTA Z DODATKOWYCH FUNKCJONALNOŚCI/USŁUG, TAKICH JAK ZAPISYWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI O ADRESIE DOSTAWY PODANYM PRZEZ KLIENTA, ŚLEDZENIE STATUSU ZAMÓWIENIA, DOSTĘP DO HISTORII ZAMÓWIEŃ ORAZ DO INNYCH USŁUG UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

  I) LOGIN – ADRES E-MAIL KLIENTA PODANY PRZEZ NIEGO PODCZAS REJESTRACJI KONTA.

  J) HASŁO – CIĄG ZNAKÓW ALFANUMERYCZNYCH, KONIECZNY DO AUTORYZOWANIA DOSTĘPU DO KONTA, OKREŚLONY PRZEZ KLIENTA PODCZAS REJESTRACJI KONTA.

  K) NEWSLETTER – – USŁUGA ELEKTRONICZNA, KTÓRA UMOŻLIWIA KLIENTOM BĘDĄCYM JEJ ODBIORCAMI OTRZYMYWANIE OD SPRZEDAWCY INFORMACJI O PRODUKTACH, SKLEPIE INTERNETOWYM, W TYM NOWOŚCIACH I PROMOCJACH, NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

  L) PROMOCJE – SZCZEGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUB ŚWIADCZENIA USŁUG, UREGULOWANE NA ZASADACH USTALONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ, PROPONOWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ W OKREŚLONYM CZASIE, Z KTÓRYCH KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W TYCH WARUNKACH, DOTYCZĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI OBNIŻENIA CENY LUB OBNIŻENIE KOSZTÓW DOSTAWY.

  M) ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA WYRAŻAJĄCE BEZPOŚREDNIĄ WOLĘ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY OKREŚLAJĄCE PRODUKTY, KTÓRYCH MAJĄ ZOSTAĆ NABYTE ORAZ DANE KLIENTA KONIECZNE DO ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY SPRZEDAŻY.

  N) UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY PRODUKTU W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO, W RAMACH KTÓREJ SPRZEDAWCA PRZENOSI NA RZECZ KLIENTA WŁASNOŚĆ PRODUKTU ZA ZAPŁATĄ CENY POWIĘKSZONEJ W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH O KOSZTY DOSTAWY.

  WYMAGANIA TECHNICZNE

  MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE, KTÓRYCH SPEŁNIENIE JEST NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ SPRZEDAWCA, W TYM DO ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG LUB ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, SĄ NASTĘPUJĄCE.:

  1) URZĄDZENIE MULTIMEDIALNE Z DOSTĘPEM DO INTERNETU (KOMPUTER, LAPTOP, TELEFON, SMARTPHONE ITP) UMOŻLIWIAJĄCE WPISYWANIE, WYSYŁANIE I ODBIÓR DANYCH;

  2) DOSTĘP DO POCZTY ELEKTRONICZNEJ (AKTYWNY ADRES E-MAIL);

  3) PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA:

  A) INTERNET EXPLORER W WERSJI 10.0 I WYŻSZEJ, LUB

  B) OPERA W WERSJI 12.0 I WYŻSZEJ, LUB

  C) GOOGLE CHROME W WERSJI 23.0. I WYŻSZEJ, LUB

  D) MOZILLA FIREFOX W WERSJI 17.0 I WYŻSZEJ LUB

  E) SAFARI W WERSJI 5.0 I WYŻSZEJ, LUB

  F) INNA PRZEGLĄDARKA O PODOBNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH.

  4) MINIMALNA ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU: 1024×768;

  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  SPRZEDAWCA ŚWIADCZY BEZPŁATNIE, ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO, NASTĘPUJĄCE USŁUGI ELEKTRONICZNE NA RZECZ KLIENTÓW:

  A) KONTO,

  B) KOSZYK,

  C) NEWSLETTER.

   

  V.1. KONTO

   

  1) USŁUGA KONTA JEST USŁUGĄ WYKONYWANĄ NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KLIENTEM ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO. UMOWA ZOSTAJE ZAWARTA Z CHWILĄ OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA NA PODANY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZAWIADOMIENIA O REJESTRACJI KONTA.

  2) ZAWIADOMIENIE O REJESTRACJI KONTA JEST PRZESYŁANE DO KLIENTA PO WYKONANIU PRZEZ KLIENTA NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

  A) KLIKNIĘCIU POLA „REJESTRUJ KONTO” DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO;

  B) PODANIE DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POLU FORMULARZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM CO NAJMNIEJ POLA OZNACZONE JAKO OBOWIĄZKOWE, W TYM WPROWADZENIE SWOJEGO UNIKALNEGO LOGINU I HASŁA;

  C) KLIKNIĘCIU POLA „ZATWIERDŹ”.

  3) KONTO ŚWIADCZONE JEST NIEODPŁATNIE PRZEZ CZAS NIEOZNACZONY.

  4) KORZYSTANIE Z KONTA NIE JEST KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA. JEDNAKŻE USŁUGA KONTA POZWALA NA WYKONANIE NA RZECZ KLIENTA DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ, TAKICH JAK ZAPISYWANIE I PRZECHOWYWANIE INFORMACJI DANYCH KLIENTA, ŚLEDZENIE STATUSU ZAMÓWIENIA, PODTRZYMYWANIE SESJI KLIENTA, DOSTĘP DO HISTORII SPRZEDAŻY DLA DANEGO KLIENTA ORAZ DO INNYCH USŁUG UDOSTĘPNIANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

  5) KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ, W KAŻDEJ CHWILI I BEZ PODANIA PRZYCZYNY REZYGNACJI Z KONTA POPRZEZ PRZEDŁOŻENIE STOSOWNEGO ŻĄDANIA DO SPRZEDAWCY. REZYGNACJA Z KONTA NIE JEST OPATRZONA ŻADNYMI WARUNKAMI, A SPRZEDAWCA NIE BĘDZIE WYSUWAŁ ŻADNYCH ROSZCZEŃ Z TEGO TYTUŁU.

  6) PO REZYGNACJI Z KONTA NIE BĘDZIE MOŻLIWY DOSTĘP KLIENTA DO DANYCH PRZECHOWYWANYCH W RAMACH KONTA, ANI DO JEGO FUNKCJONALNOŚCI.
  7) REZYGNACJA Z KONTA NIE OGRANICZA KLIENTA W MOŻLIWOŚCI PONOWNEJ REJESTRACJI KONTA ANI W DOKONYWANIU ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM ANI W KORZYSTANIU Z INNYCH USŁUG SKLEPU. PONOWNA REJESTRACJA KONTA NIE UMOŻLIWIA PONOWNEGO DOSTĘPU DO DANYCH PRZECHOWYWANYCH W RAMACH POPRZEDNIEGO KONTA.

   

  V.2. KOSZYK

   

  1) ŚWIADCZENIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUGI KOSZYKA ROZPOCZYNA SIĘ Z MOMENTEM DODANIA PRZEZ KLIENTA PIERWSZEGO PRODUKTU DO KOSZYKA ZA POMOCĄ DOKONANIA WYBORU PRODUKTU I KLIKNIĘCIU POLA „DODAJ DO KOSZYKA”.

  2) W RAMACH USŁUGI KOSZYKA KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA JEDNEGO LUB KILKU PRODUKTÓW, JAK RÓWNIEŻ SKORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI UŁATWIAJĄCE ZAWARCIE UMOWY, TAKICH JAK WYŚWIETLENIE PODSUMOWANIA CENY POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW I WSZYSTKICH PRODUKTÓW ŁĄCZNIE, WYŚWIETLENIE KOSZTU DOSTAWY, WYŚWIETLENIE PRZEWIDYWANEGO TERMINU DOSTAWY PRODUKTÓW.

  3) USŁUGA KOSZYKA MA CHARAKTER JEDNORAZOWY, A JEJ ŚWIADCZENIE KOŃCZY SIĘ Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ALBO Z CHWILĄ ANULOWANIA DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ KLIENTA.

   

  V.3. NEWSLETTER

   

  1) USŁUGA NEWSLETTERA JEST ŚWIADCZONA NA PODSTAWIE UMOWY ZAWIERANEJ PRZEZ SKLEP Z INTERNETOWY Z KLIENTEM, KTÓRY W ODPOWIEDNIM POLU FORMULARZA PRZEZNACZONEGO DO WPISYWANIA DANYCH PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA LUB PRZY REJESTRACJI KONTA PODAŁ SWÓJ AKTYWNY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ ZAZNACZYŁ I ZATWIERDZIŁ OPCJĘ „CHCĘ OTRZYMYWAĆ NEWSLETTER I ZGADZAM SIĘ NA OTRZYMYWANIE ZAWARTYCH W NEWSLETTERZE INFORMACJI HANDLOWYCH”.

  2) ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA JEST RÓWNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZESYŁANIE NA PODANY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ INFORMACJI HANDLOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

  3) W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTERA SPRZEDAWCA WYSYŁAĆ BĘDZIE DO KLIENTA NA PODANY PRZEZ NIEGO ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WIADOMOŚCI – W FORMACIE .HTML LUB PODOBNYM ALBO .PDF LUB PODOBNYM – ZAWIERAJĄCE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SPRZEDAWCY, OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG, W TYM NOWOŚCI, SPECJALNYCH AKCJI RABATOWYCH, MARKETINGOWYCH LUB PROMOCYJNYCH, REKLAMY SPRZEDAWCY LUB PARTNERÓW SPRZEDAWCY, LUB INNE INFORMACJE.

  4) SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ, ŻE W RAMACH NEWSLETTERA NIE BĘDZIE PREZENTOWAŁ ŻADNYCH TREŚCI NIEDOZWOLONYCH, SPRZECZNYCH Z PRAWEM, ALBO NARUSZAJĄCYCH CZYJEŚ PRAWA PODMIOTOWE.

  5) NEWSLETTER BĘDZIE PRZESYŁANY NA PODANY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ. SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDNE PODANIE ADRESU PRZEZ KLIENTA, LIKWIDACJĘ LUB DEZAKTYWACJĘ ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRZEZ KLIENTA LUB ZA JAKIEKOLWIEK WADLIWE DZIAŁANIE POCZTY ELEKTRONICZNEJ KLIENTA, KTÓRE UNIEMOŻLIWIA LUB ZNACZĄCO UTRUDNIA PRZESŁANIE NEWSLETTERA.

  6) JEŻELI KLIENT WYRAZIŁ ZGODĘ NA PROFILOWANIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ JEGO AKTYWNOŚCI POD KOŃCEM JEGO PREFERENCJI, POPRZEZ ZAZNACZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA NA ODPOWIEDNIEJ STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU, INFORMACJE ZAWARTE W NEWSLETTERZE, A TAKŻE PRZEDSTAWIONE OFERTY HANDLOWE, AKCJE MARKETINGOWE LUB PROMOCYJNE MOGĄ MIEĆ CHARAKTER INDYWIDUALNY, OPRACOWANY JEDYNIE DLA DANEGO KLIENTA LUB GRUPY KLIENTÓW, DO KTÓRYCH KLIENT NALEŻY.

  7) KLIENT MOŻE W KAŻDEJ CHWILI ZREZYGNOWAĆ ZE ŚWIADCZENIA NA JEGO RZECZ USŁUGI NEWSLETTERA POPRZEZ PRZESŁANIE ODPOWIEDNIEJ WIADOMOŚCI NA RZECZ. REZYGNACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ RÓWNIEŻ POPRZEZ ZAZNACZENIE I ZATWIERDZENIE ODPOWIEDNIEGO POLA NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

   

  V.4. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ SPRZEDAWCĘ

   

  1) SPRZEDAWCA JEST UPRAWNIONY DO WYPOWIEDZENIE KAŻDEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ZE SKUTKIEM NATYCHMIASTOWYM, JEŻELI UJAWNIŁA SIĘ WAŻNA PRZYCZYNA.

  2) ZA WAŻNĄ PRZYCZYNĄ UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI:

  A) ZMIANĘ PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WPŁYWAJĄCA NA MOŻLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA TYCH USŁUGI

  B) ZMIANA WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG SPOWODOWANA WZGLĘDAMI TECHNICZNYMI LUB TECHNOLOGICZNYMI;

  C) ZMIANA ZAKRESU LUB ŚWIADCZENIA USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJĄ SIĘ ZAPISY REGULAMINU, POPRZEZ MODYFIKACJĘ LUB WYCOFANIE PRZEZ SPRZEDAWCĘ DOTYCHCZASOWYCH FUNKCJONALNOŚCI LUB USŁUG OBJĘTYCH REGULAMINEM.

  D) ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO, WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB RESTRUKTURYZACYJNEGO,

  E) BRAK AKTYWNOŚCI KLIENTA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ OKRES 3 LAT OD DATY OSTATNIEJ AKTYWNOŚCI,

  F) RAŻĄCE NARUSZENIE PRZEZ KLIENTA POSTANOWIEŃ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG, W TYM POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

  3) OŚWIADCZENIE O WYPOWIEDZENIU UMOWY SPRZEDAWCA WYSYŁA NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODANY PRZEZ KLIENTA.

  UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

   

  VI.1. PREZENTACJA PRODUKTÓW

   

  1) W CELU UMOŻLIWIENIU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA PREZENTUJE NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO PRODUKTY, ZAMIESZCZAJĄC ICH OPIS I ZDJĘCIA.

  2) SPRZEDAWCA DOKŁADA WSZELKICH STARAŃ, BY OPIS PRODUKTU NIE WPROWADZAŁ KLIENTA W BŁĄD CO DO ISTOTNYCH CECH I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU, A W PRZYPADKU UMIESZCZENIA ZDJĘĆ – BY ZDJĘCIE PRODUKTU W SPOSÓB MOŻLIWIE NAJWIERNIEJSZY ODDAWAŁO POSTAĆ PRODUKTU.

  3) SPRZEDAWCA ZASTRZEGA, ŻE PRODUKTY PREZENTOWANE NA ZDJĘCIU MOGĄ NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ (ODCIENIE KOLORU, WIELKOŚCIĄ) OD PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W RZECZYWISTOŚCI.

  4) INFORMACJE PREZENTOWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM STANOWIĄ JEDYNIE ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO, KIEROWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO KLIENTÓW, A NIE OFERTĘ W MYŚL PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO.

  5) SPRZEDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO DOŁOŻENIA WSZELKICH STARAŃ, BY ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ PREZENTOWANYCH PRZEZ NIEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ PRODUKTÓW. SPRZEDAWCA ZASTRZEGA JEDNAK, ŻE W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH (NP. JEDNOCZESNE LUB PRAWIE JEDNOCZESNE ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA TEN SAM PRODUKT LUB INNE PRZYCZYNY, NA KTÓRYCH WYSTĄPIENIE SPRZEDAWCA NIE MIAŁ WPŁYWU) MOŻE OKAZAĆ SIĘ, ŻE PRODUKT, NA KTÓRY ZOSTAŁO ZŁOŻONE ZAMÓWIENIE NIE JEST DOSTĘPNY. W TAKIEJ SYTUACJI UMOWA SPRZEDAŻY NIE DOCHODZI DO SKUTKU, A SPRZEDAWCA PODEJMIE WSZELKIE KROKI ZMIERZAJĄCE DO ZWROTU NA RZECZ KLIENTA PEŁNEJ WPŁACONEJ SUMY LUB INNEGO ROZWIĄZANIA TEJ SYTUACJI.

   

  VI.2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

   

  1) W CELU ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY KLIENT SKŁADA ZAMÓWIENIE.

  2) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA SIĘ POPRZEZ WYKONANIE NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

  A) WYBÓR NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU ORAZ WYBÓR JEGO CECH, O ILE SĄ DOSTĘPNE (KOLOR, ROZMIAR ITP.);

  B) DODANIE WYBRANEGO PRODUKTU LUB PRODUKTÓW DO KOSZYKA,

  C) WYBÓR ODPOWIEDNIEGO POLA ZE ZGŁOSZENIEM ZAMIARU FINALIZACJI UMOWY,

  D) PODANIE DANYCH KLIENTA NA FORMULARZU W ZAKRESIE CO NAJMNIEJ OKREŚLONYM JAKO OBOWIĄZKOWE,

  E) WYBRANIE SPOSOBU DOSTAWY,

  F) WYBRANIE SPOSOBU ZAPŁATY CENY I KOSZTÓW DOSTAWY,

  G) ZATWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA POPRZEZ KLIKNIĘCIE POLA „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

  H) W PRZYPADKU WYBORU ODPOWIEDNIEJ OPCJI ZAPŁATY ZA POMOCĄ KARTY PŁATNICZEJ, PRZELEWU LUB PAYPAL – DOKONANIE PŁATNOŚCI NA STRONIE, NA KTÓRĄ KLIENT ZOSTAŁ PRZEKSEROWANY,

  3) DLA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA KONIECZNE JEST PODANIE CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA, KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, KRAJ), ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ORAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH UMOWY SPRZEDAŻY: PRODUKT/Y, ILOŚĆ PRODUKTU/ÓW, W RAZIE DOSTĘPNOŚCI RODZAJ, KOLOR I ROZMIAR PRODUKTU, MIEJSCE I SPOSÓB DOSTAWY PRODUKTU/ÓW, SPOSÓB PŁATNOŚCI. W WYPADKU KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI KONIECZNE JEST PODANIE FIRMY. W PRZYPADKU ZAŻĄDANIE PRZEZ KLIENTA NIEBĘDĄCEGO KONSUMENTEM WYSTAWIENIA FAKTURY VAT, KONIECZNE JEST PODANIE NUMERU NIP.

  4) PODANIE NIEAKTUALNYCH LUB NIEPRAWDZIWYCH DANYCH KLIENTA MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ LUB ZNACZĄCO OPÓŹNIĆ REALIZACJĘ UMOWY

  5) KLIENT, KTÓRY KORZYSTA Z USŁUGI KONTA, MOŻE ZALOGOWAĆ SIĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA SWOJEGO KONTO; W TAKIEJ SYTUACJI PODANE PRZEZ NIEGO WCZEŚNIEJ DANE ZAPISANE NA KONCIE POJAWIĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE, ZAŚ ZAMÓWIENIE ZOSTANIE DODANE DO HISTORII ZAMÓWIEŃ. KLIENT KORZYSTAJĄCY Z USŁUGI KONTA POWINIEN POTWIERDZIĆ W FORMULARZU ZAMÓWIENIA AKTUALNOŚĆ DANYCH KONIECZNYCH DO ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY.

  6) PRZED DOKONANIEM PŁATNOŚCI LUB FINALIZACJĄ ZAMÓWIENIA BEZ PODANIA PŁATNOŚCI KLIENT JEST INFORMOWANY O ŁĄCZNEJ CENIE ZAMAWIANYCH PRODUKTÓW I KOSZTACH DOSTAWY.

  7) ZAMÓWIENIE STANOWI OFERTĘ KLIENTA W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

  8) DO CHWILI DOKONANIA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE PRODUKTY KLIENT MOŻE ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE.

   

  VI.3. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA

   

  1) PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE WYSYŁA DO KLIENTA WIADOMOŚĆ NA PODANY W TYM CELU PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ Z POTWIERDZENIEM OTRZYMANIA ZAMÓWIENIA I ROZPOCZĘCIA JEGO WERYFIKACJI.

  2) WERYFIKACJA NASTĘPUJE NIEZWŁOCZNIE I OBEJMUJE DOSTĘPNOŚĆ WYBRANEGO PRODUKTU, DOKONANIE PŁATNOŚCI (W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ, KARTĄ PŁATNICZĄ, PRZELEWEM), PRAWIDŁOWOŚĆ PODANYCH PRZEZ KLIENTA DANYCH W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, ORAZ OKOLICZNOŚCI WSKAZANE PONIŻEJ W UST. 3).

  3) SPRZEDAWCA MOŻE ODMÓWIĆ POZYTYWNEJ WERYFIKACJI, JEŻELI ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTA, KTÓRY NARUSZA LUB NARUSZYŁ POPRZEDNIO WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY LUB POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU.

  4) PRZY WYBORZE PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ, KARTĄ PŁATNICZA, PRZELEWEM, NIEDOKONANIE PŁATNOŚCI W TERMINIE 48 GODZIN PO OTRZYMANIU PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZAMÓWIENIA, UPOWAŻNIA SPRZEDAWCĘ DO UZNANIA, ŻE ZAMÓWIENIE NIE ZOSTAŁO ZWERYFIKOWANE POZYTYWNIE. SPRZEDAWCA MOŻE WYDŁUŻYĆ TEN CZAS, A TAKŻE WPROWADZIĆ PROCEDURĘ ELEKTRONICZNYCH LUB TELEFONICZNYCH PRZYPOMNIEŃ O DOKONANIU PŁATNOŚCI.

  5) PO ZWERYFIKOWANIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA WYSYŁA DO KLIENTA NA PODANY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ WIADOMOŚĆ Z POTWIERDZENIEM PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA W CAŁOŚCI ALBO W CZĘŚCI LUB Z ODMOWĄ PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI Z JEDNEJ Z NASTĘPUJĄCYCH PRZYCZYN: NIEDOKONANIE PŁATNOŚCI (W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ, KARTĄ PŁATNICZĄ, PRZELEWEM), NIEPODANIE PRAWIDŁOWYCH DANYCH KLIENTA UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH WYKONANIE ZAMÓWIENIA.

  6) UMOWA SPRZEDAŻY DOCHODZI DO SKUTKU Z CHWILĄ OTRZYMANIA PRZEZ KLIENTA WIADOMOŚCI OD SPRZEDAWCY Z POTWIERDZENIEM ZAMÓWIENIA, W ZAKRESIE POTWIERDZONYCH PRODUKTÓW. W PRZYPADKU WYBORU SPOSOBU PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM LUB ZA POBRANIEM, UMOWA SPRZEDAŻY JEST ZAWIERANA POD WARUNKIEM, ŻE KLIENT UIŚCI CENĘ WRAZ Z KOSZTAMI DOSTAWY NA RZECZ SPRZEDAWCY JEDNOCZEŚNIE Z ODBIOREM PRODUKTU.

  7) W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIA UMOWA SPRZEDAŻY NIE ZOSTAJE ZAWARTA. SPRZEDAWCA INFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O PRZYCZYNACH NIEDOJŚCIA UMOWY SPRZEDAŻY DO SKUTKU.

  8) JEŻELI PRZYCZYNĄ NIEDOJŚCIA SPRZEDAŻY DO SKUTKU JEST BRAK DOSTĘPNOŚCI TOWARU SPRZEDAWCA MOŻE ZAOFEROWAĆ KLIENTOWI ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY INNEGO PRODUKTU LUB UZGODNIĆ Z KLIENTEM INNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA.

  9) W PRZYPADKU NIEDOJŚCIA UMOWY SPRZEDAŻY DO SKUTKU ORAZ NIEPODJĘCIU PRZEZ STRONY ŻADNYCH INNYCH USTALEŃ, SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI, ZWRACA KLIENTOWI CAŁOŚĆ KWOTY WPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA, PRZY SKORZYSTANIU Z TAKIEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKI ZOSTAŁ WYBRANY PRZEZ KLIENTA PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

  10) SPRZEDAWCA MOŻE INFORMOWAĆ KLIENTA O STATUSIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI WYSYŁAJĄC WIADOMOŚCI NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ, SMS LUB KONTAKTUJĄC SIĘ TELEFONICZNIE.

  11) PO POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE WYSYŁA ZAMÓWIONY PRODUKT KORZYSTAJĄC Z WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTAWY, ALBO PRZYGOTOWUJE PRODUKT DO ODBIORU W SKLEPIE STACJONARNYM. O CZYNNOŚCIACH TYCH SPRZEDAWCA POWIADAMIA KLIENTA.

   

  VI.4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

   

  1) DOKONANIE PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONE PRODUKTY MOŻLIWE, WEDŁUG WYBORU KLIENTA, ZA POMOCĄ JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

  A) GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM.

  B) ZA POBRANIEM PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI (TYLKO NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ);

  C) PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY;

  D) ZA POMOCĄ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB KARTĄ PŁATNICZĄ ZA POŚREDNICTWEM UPOWAŻNIONYCH SERWISÓW,

  2) SPRZEDAWCA ZASTRZEGA MOŻLIWOŚĆ ZREDUKOWANIA OFEROWANYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

  3) AKTUALNE SPOSOBY PŁATNOŚCI WSKAZANE SĄ W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE WYŚWIETLANEJ W TRAKCIE PROCEDURY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. DOSTĘPNE SPOSOBY PŁATNOŚCI MOGĄ ZALEŻEĆ OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTAWY.

  4) ODBIÓR OSOBISTY PRODUKTÓW NIE JEST MOŻLIWY.

  5) W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI KLIENT OBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA PŁATNOŚCI JEDNOCZEŚNIE Z ODBIOREM PRZESYŁKI – NA RZECZ KURIERA, PRZEWOŹNIKA LUB PRACOWNIKA POCZTY DOSTARCZAJĄCEGO PRZESYŁKĘ. ODMOWA ODBIORU PRODUKTU, POMIMO WYZNACZENIA DODATKOWEGO ODPOWIEDNIEGO TERMINU POWODUJE ROZWIĄZANIE UMOWY SPRZEDAŻY I ODMOWĘ REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

  6) PŁATNOŚĆ PRZELEWEM NASTĘPUJE NA RACHUNEK BANKOWY SPRZEDAWCY WSKAZANY NA ODPOWIEDNIEJ STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO. SPRZEDAWCA MOŻE DOKONAĆ ZMIANY RACHUNKU NA MOCY JEDNOSTRONNEJ DECYZJI.

  7) ROZLICZENIA TRANSAKCJI PŁATNOŚCIAMI ELEKTRONICZNYMI I KARTĄ PŁATNICZĄ PRZEPROWADZANE SĄ ZGODNIE Z WYBOREM KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM UPOWAŻNIONYCH DOSTAWCÓW TAKICH USŁUG, NA WARUNKACH PRZEZ TYCH DOSTAWCÓW USTALONYCH.

   

  VI.5. DOSTAWA, KOSZTY DOSTAWY, TERMIN DOSTAWY

   

  1) SPRZEDAWCA UMOŻLIWIA DOSTARCZENIE PRODUKTU POD DOWOLNY ADRES NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DO WYBRANYCH KRAJÓW WSKAZANYCH NA STRONIE SKLEPU INTERNETOWEGO.

  2) DOSTAWA PRODUKTU DO KLIENTA JEST BEZPLATNA, CHYBA ŻE UMOWA SPRZEDAŻY STANOWI INACZEJ.

  3) KOSZTY DOSTAWY PRODUKTU SĄ WSKAZYWANE KLIENTOWI W RAMACH PROCEDURY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA. SPRZEDAWCA MOŻE PREZENTOWAĆ KOSZTY DOSTAWY RÓWNIEŻ W INFORMACJACH DOTYCZĄCYCH KAŻDEGO Z KONKRETNYCH PRODUKTÓW.

  4) SPRZEDAWCA UMOŻLIWIA NASTĘPUJĄCE RODZAJE DOSTAW:

  A) PRZESYŁKA POCZTOWA,

  B) PRZESYŁKA POCZTOWA ZA POBRANIEM (TYLKO NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ),

  C) PRZESYŁKA KURIERSKA,

  D) PRZESYŁKA KURIERSKA ZA POBRANIEM (TYLKO NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ).

  5) DOSTĘPNE SPOSOBY DOSTAWY MOGĄ ZALEŻEĆ OD WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI.

  6) NA ŁĄCZNY TERMIN OCZEKIWANIA NA OTRZYMANIE PRZEZ KLIENTA PRODUKTU (TERMIN DOSTAWY) SKŁADA SIĘ CZAS PRZYGOTOWANIA ZAMÓWIENIA DO WYSYŁKI PRZEZ SPRZEDAWCĘ ORAZ CZAS DORĘCZANIA PRODUKTU PRZEZ KURIERA LUB POCZTĘ.

  7) TERMIN DOSTAWY PRODUKTU DO KLIENTA WYNOSI DO 10 DNI ROBOCZYCH, CHYBA ŻE W OPISIE DANEGO PRODUKTU LUB W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA PODANO INNY TERMIN. W PRZYPADKU JEDNOCZESNEGO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA NA KILKA PRODUKTÓW O RÓŻNYCH TERMINACH DOSTAWY, TERMINEM DOSTAWY JEST NAJDŁUŻSZY PODANY TERMIN.

  8) TERMIN DOSTAWY ROZPOCZYNA SWÓJ BIEG Z CHWILĄ ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

  9) W PRZYPADKU NIEODEBRANIA PRODUKTU PRZEZ KLIENTA I JEGO ZWROTU NA RZECZ SPRZEDAWCY, SPRZEDAWCA MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY. W TAKIM PRZYPADKU SPRZEDAWCA ZWRÓCI KLIENTOWI WSZYSTKIE NALEŻNOŚCI POBRANE OD KLIENTA Z TYTUŁU SPRZEDAŻY, POMNIEJSZONE O KOSZTY DOSTAWY I ZWROTU PRODUKTU.

   

  REKLAMACJE PRODUKTU

   

  1) SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK DOSTARCZYĆ PRODUKT WOLNY OD WAD.

  2) W PRZYPADKU, GDY PRODUKT OBJĘTY UMOWĄ SPRZEDAŻY MA WADY, SPRZEDAWCA ODPOWIADA WOBEC KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH KODEKSU CYWILNEGO (ART. 556 I NASTĘPNYCH KODEKSU CYWILNEGO).

  3) REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ, PISEMNIE LUB TELEFONICZNIE.

  4) JEŻELI REKLAMACJA DOTYCZY WAD FIZYCZNYCH PRODUKTU, KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DOSTARCZYĆ PRODUKT SPRZEDAWCY, NA ADRES SKLEPU STACJONARNEGO W WARSZAWIE, UL. MOKOTOWSKA 51/53, LOKAL 65, , W CELU UMOŻLIWIENIA ZBADANIA PRODUKTU. KOSZT DOSTARCZENIA PRODUKTU PONOSI SPRZEDAWCA.

  5) JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ, KLIENT MOŻE:

  A) ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY, CHYBA ŻE SPRZEDAWCA NIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA WYMIENI WADLIWY PRODUKT NA WOLNY OD WAD ALBO WADĘ TAKĄ USUNIE. OBNIŻONA CENA POWINNA POZOSTAWAĆ W TAKIEJ PROPORCJI DO CENY WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY, W JAKIEJ WARTOŚĆ PRODUKTU Z WADĄ POZOSTAJE DO WARTOŚCI PRODUKTU BEZ WADY. KLIENT NIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA PRODUKTU JEST NIEISTOTNA;

  B) ŻĄDAĆ WYMIANY PRODUKTU NA WOLNY OD WAD ALBO USUNIĘCIA WADY. SPRZEDAWCA JEST ZOBOWIĄZANY WYMIENIĆ WADLIWY PRODUKT NA WOLNY OD WAD ALBO USUNĄĆ WADĘ W ROZSĄDNYM CZASIE BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KLIENTA;

  6) KLIENT MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAWCĘ USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY PRODUKTU NA WOLNY OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY PRODUKTU ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTA JEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAWCĘ. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ PRODUKTU WOLNEGO OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KONSUMENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA.

  7) REKLAMACJA POWINNA ZAWIERAĆ CO NAJMNIEJ OPIS STWIERDZONEJ WADY I DATĘ JEJ UJAWNIENIA, OKREŚLENIE DATY NABYCIA PRODUKTU, DANE KONTAKTOWE SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ, OKREŚLENIE ŻĄDANIA.

  8) SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA JEJ OTRZYMANIA. JEŻELI KLIENT ZAŻĄDAŁ WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY ALBO ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O OBNIŻENIU CENY, OKREŚLAJĄC KWOTĘ, O KTÓRĄ CENA MA BYĆ OBNIŻONA, A SPRZEDAWCA NIE USTOSUNKOWAŁ SIĘ DO TEGO ŻĄDANIA W TERMINIE 14 DNI OD DNIA JEJ OTRZYMANIA, UWAŻA SIĘ, ŻE ŻĄDANIE TO UZNAŁ ZA UZASADNIONE.

  9) SPRZEDAWCA ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD DNIA WYDANIA PRODUKTU KLIENTOWI. ROSZCZENIE O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ PRODUKTU NA WOLNY OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU LICZĄC OD DNIA STWIERDZENIA WADY, JEDNAK W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ KONSUMENTA – BIEG TERMINU PRZEDAWNIENIA NIE MOŻE ZAKOŃCZYĆ SIĘ PRZED UPŁYWEM TERMINU, O KTÓRYM MOWA W ZDANIU PIERWSZYM.

  10) POSTANOWIENIE NINIEJSZEGO ROZDZIAŁU STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO DO REKLAMACJI USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ.
  SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI KLIENTA

  1) KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO:

  A) PODAWANIA PRAWDZIWYCH I AKTUALNYCH DANYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI UMOWY, A W RAZIE ICH ZMIANY – DO ICH AKTUALIZOWANIA;

  B) TERMINOWEJ ZAPŁATY CENY I INNYCH USTALONYCH PRZEZ KLIENTA I SPRZEDAWCĘ KOSZTÓW W PEŁNEJ WYSOKOŚCI;

  C) TERMINOWEGO ODBIORU PRODUKTÓW ZAMÓWIONYCH PRZY WYKORZYSTANIU SPOSOBU DOSTAWY I PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM, ORAZ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM REZERWACJI.

  2) KLIENT JEST RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZANY DO KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W SPOSÓB NIEZAKŁÓCAJĄCY JEGO FUNKCJONOWANIE, ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA, POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEGO REGULAMINU, A TAKŻE Z PRZYJĘTYMI W TYM ZAKRESIE ZWYCZAJAMI I ZASADAMI WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO:

  A) NIEROZPOWSZECHNIANIA W RAMACH SKLEPU JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, A TAKŻE TREŚCI NARUSZAJĄCYCH PRAWA LUB DOBRA OSÓB TRZECICH;

  B) NIEROZSYŁANIE NIEZAMÓWIONEJ INFORMACJI HANDLOWEJ,

  C) NIEPODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI STANOWIĄCYCH NIEDOZWOLONĄ INGERENCJĘ W SYSTEM TELEINFORMATYCZNY SKLEPU INTERNETOWEGO,

  D) NIEPODEJMOWANIA CZYNNOŚCI MAJĄCYCH NA CELU WEJŚCIE W POSIADANIE INFORMACJI NIEPRZEZNACZONYCH DLA KLIENTA, W TYM DANYCH INNYCH KLIENTÓW,

  E) NIEPODEJMOWANIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO MODYFIKOWANIA W SPOSÓB NIEUPRAWNIONY TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO, CHYBA ŻE TAKA MOŻLIWOŚĆ ZOSTAŁA PRZEWIDZIANA PRZEZ SPRZEDAWCĘ.
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1) SKORZYSTANIE Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ MA CHARAKTER DOBROWOLNY I NIE WYŁĄCZA UPRAWNIEŃ KLIENTA DO ODDANIA SPRAWY DO WŁAŚCIWEGO SĄDU POWSZECHNEGO.

  2) ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH ORAZ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W TYM ZAKRESIE OKREŚLONE SĄ W PRZEPISACH PRAWA (W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI W USTAWIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 R. O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH, LUB W REGULACJACH STOSOWANYCH PRZEZ ODPOWIEDNIE PODMIOTY WŁAŚCIWE W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH.

  3) KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POSIADA NASTĘPUJĄCE PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

  A) ZWRÓCENIE SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWNEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 37 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY.

  B) ZWRÓCENIE SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ, ZGODNIE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM, A SPRZEDAWCĄ.

  C) UZYSKANIE BEZPŁATNEJ POMOCY W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ, KORZYSTAJĄC TAKŻE Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH).

  D) ZŁOŻENIE SKARGI ZA POŚREDNICTWEM EUROPEJSKIEJ PLATFORMY INTERNETOWEJ ODR: HTTP://EC.EUROPA.EU/CONSUMERS/ODR/.

   

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

   

  1) KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MOŻE W TERMINIE 14 DNI ODSTĄPIĆ OD NIEJ BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW NIŻ PRZEWIDZIANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA.

  2) DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ZŁOŻENIE PRZEZ KONSUMENTA OŚWIADCZENIA SPRZEDAWCY PRZED JEGO UPŁYWEM.

  3) OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONE:

  A) PISEMNIE NA ADRES SPRZEDAWCY: LA PAIRE, UL. BRZEGI 175, 32-040 WRZĄSOWICE,

  B) W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: INFO@LAPAIRESHOES.COM .;

  4) KONSUMENT MOŻE, LECZ NIE MUSI SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU.

  5) BIEG TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY ROZPOCZYNA SIĘ OD DNIA OBJĘCIA PRODUKTU W POSIADANIE PRZEZ KONSUMENTA LUB WSKAZANĄ PRZEZ NIEGO OSOBĘ TRZECIĄ INNĄ NIŻ PRZEWOŹNIK, A W PRZYPADKU UMOWY SPRZEDAŻY, KTÓRA:

  A) OBEJMUJE WIELE PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ DOSTARCZANE OSOBNO, PARTIAMI LUB W CZĘŚCIACH – OD OBJĘCIA W POSIADANIE OSTATNIEGO PRODUKTU, PARTII LUB CZĘŚCI, ALBO

  B) POLEGA NA REGULARNYM DOSTARCZANIU PRODUKTÓW PRZEZ CZAS OZNACZONY – OD OBJĘCIA W POSIADANIE PIERWSZEGO Z PRODUKTÓW;

  6) W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY UMOWĘ UWAŻA SIĘ ZA NIEZAWARTĄ.

  7) SPRZEDAWCA MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA OŚWIADCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY, ZWRÓCIĆ KONSUMENTOWI WSZYSTKIE DOKONANE PRZEZ NIEGO PŁATNOŚCI. ZA KOSZT ZWROTU PRODUKTU ODPOWIADA KONSUMENT.

  8) SPRZEDAWCA DOKONUJE ZWROTU PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT, CHYBA ŻE KONSUMENT WYRAŹNIE ZGODZIŁ SIĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU, KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI. JEŻELI SPRZEDAWCA NIE ZAPROPONOWAŁ, ŻE SAM ODBIERZE PRODUKT OD KONSUMENTA, MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI OTRZYMANYCH OD KONSUMENTA DO CHWILI OTRZYMANIA PRODUKTU Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEGO ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.

  9) KONSUMENT MA OBOWIĄZEK NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ODSTĄPIŁ OD UMOWY SPRZEDAŻY, ZWRÓCIĆ PRODUKT SPRZEDAWCY LUB PRZEKAZAĆ GO OSOBIE UPOWAŻNIONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ DO ODBIORU. DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY ODESŁANIE PRODUKTU PRZED JEGO UPŁYWEM. KONSUMENT MOŻE ZWRÓCIĆ PRODUKT NA ADRES: LA PAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UL. BRZEGI 175, 32-040 WRZĄSOWICE,

  10) KONSUMENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI PRODUKTU BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEGO W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA PRODUKTU.

   

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  1) DANE OSOBOWE KLIENTA SĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ JAKO ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH.

  2) PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLIENTA JEST DOBROWOLNE, ALE NIEZBĘDNE W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH, ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

  3) SPRZEDAWCA STOSUJE ODPOWIEDNIE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

  4) DANE OSOBOWE KLIENTA UDOSTĘPNIONE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO LUB UZYSKANE W OPARCIU O AKTYWNOŚĆ KLIENTA W INTERNECIE, BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ W CELACH OKREŚLONYCH NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ WSKAZANYCH W POSTANOWIENIACH POLITYKI PRYWATNOŚCI, STANOWIĄCEJ ODRĘBNY DOKUMENT DOSTĘPNY W SKLEPIE INTERNETOWYM.

  5) SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OKREŚLA POLITYKA PRYWATNOŚCI.

   

  ZMIANA REGULAMINU

   

  1) SPRZEDAWCA MOŻE DOKONAĆ W KAŻDYM CZASIE ZMIANY REGULAMINU NA MOCY JEDNOSTRONNEJ DECYZJI.

  2) DO ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH PRZED DOKONANIEM ZMIANY ORAZ DO UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH WSKUTEK TAKICH ZAMÓWIEŃ STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA REGULAMINU W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM W CHWILI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.

  3) W PRZYPADKU DOKONANIA ZMIAN W REGULAMINIE, SPRZEDAWCA UDOSTĘPNI TEKST JEDNOLITY REGULAMINU NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ POINFORMUJE O ZMIANIE KAŻDEGO Z KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO Z USŁUGI KONTO LUB NEWSLETTER, WYSYŁAJĄC WIADOMOŚĆ NA PODANY PRZEZ KLIENTA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

  4) KLIENT MA PRAWO DO WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUGI KONTO LUB NEWSLETTER W TERMINIE 14 DNI OD DATY POWIADOMIENIA GO O ZMIANIE REGULAMINU.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1) REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 01.06.2018 R.

  2) DO UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ STOSUJE SIĘ PRAWO POLSKIE.

  3) WYBÓR PRAWA POLSKIEGO NA PODSTAWIE NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE POZBAWIA KONSUMENTA OCHRONY PRZYZNANEJ MU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ W DRODZE UMOWY POMIĘDZY SPRZEDAWCĄ A KONSUMENTEM, NA MOCY PRAWA, KTÓRE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI BYŁOBY WŁAŚCIWE W PRZYPADKU BRAKU WYBORU.

  4) UMOWY ZAWIERANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZAWIERANE SĄ W JĘZYKU POLSKIM; KORESPONDENCJA W WYKONANIU TYCH UMÓW JEST PROWADZONA W JĘZYKU POLSKIM, NA ŻĄDANIE KLIENTA, ZA ZGODĄ SPRZEDAWCY MOŻE BYĆ JEDNAK PROWADZONA RÓWNIEŻ W INNYM JĘZYKU.

  5) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ ZAWIERANEJ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ PODANY PRZEZ KLIENTA.

  6) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE, UDOSTĘPNIENIE ORAZ POTWIERDZENIE KLIENTOWI ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE POPRZEZ PRZESŁANIE KLIENTOWI WIADOMOŚCI E-MAIL Z POTWIERDZENIEM ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA ORAZ POPRZEZ DOŁĄCZENIE DO PRZESYŁKI ZAWIERAJĄCEJ PRODUKT SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ FISKALNEGO DOWODU ZAKUPU.

  7) TREŚĆ UMOWY SPRZEDAŻY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM SKLEPU INTERNETOWEGO.

  8) SPRZEDAWCA ZAPEWNIA ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ODPOWIEDNIE DO STOPNIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ŚWIADCZONYCH FUNKCJONALNOŚCI LUB USŁUG NA PODSTAWIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH WIĄŻE SIĘ Z TYPOWYMI ZAGROŻENIAMI DOTYCZĄCYMI PRZEKAZYWANIA DANYCH POPRZEZ INTERNET, TAKIMI JAK ICH ROZPOWSZECHNIENIE, UTRATA LUB UZYSKIWANIE DO NICH DOSTĘPU PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE.

  9) TREŚĆ REGULAMINU JEST DOSTĘPNA BEZPŁATNIE POD NASTĘPUJĄCYM SIEDZIBY SPÓŁKI PROWADZĄCEJ SKLEP INTERNETOWY: LA PAIRE SP. Z O.O, UL. BRZEGI 175, 32-040 WRZĄSOWICE.,

  10) KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ, A TAKŻE NAWIĄZYWANIE POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO ZE SPRZEDAWCĄ MOŻE BYĆ ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ POKRYCIA KOSZTÓW POŁĄCZENIA Z SIECIĄ INTERNET (OPŁATA ZA PRZESYŁANIE DANYCH) LUB KOSZTÓW POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO, ZGODNIE Z PAKIETEM TARYFOWYM DOSTAWCY USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, Z KTÓREGO KORZYSTA KLIENT.

  11) W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI: KODEKSU CYWILNEGO; USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. (DZ.U.2017.1219 T.J.).OBSŁUGA KLIENTA

   

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ
  W SKLEPACH LA PAIRE

   

  § 1. [DEFINICJE]

  UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE TERMINY PISANE WIELKĄ LITERĄ MAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

  1. WYSTAWCA – LA PAIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WPISANĄ DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000867996, NIP: 9442269726, REGON: 387475482 Z SIEDZIBĄ WE WRZĄSOWICACH 32-040), UL. BRZEGI 175, O KAPITALE ZAKŁADOWYM 5000 ZŁ;;

  2. SKLEP INTERNETOWY – STRONA INTERNETOWA, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREJ WYSTAWCA PROWADZI SPRZEDAŻ TOWARÓW, POD ADRESEM: WWW.LAPAIRESHOES.COM;

  3. KARTA PODARUNKOWA LUB KARTA – KARTA ORAZ PRZYPISANE DO NIEJ PUNKTY, KTÓRE STANOWIĄ RAZEM BON TOWAROWY, ALBO – JEŻELI KARTA JEST WYDANA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ – ELEKTRONICZNY ODPOWIEDNIK BONU TOWAROWEGO – WYDANA NA OKAZICIELA, UPRAWNIAJĄCA POSIADACZA DO JEJ REALIZACJI W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM;

  4. SALDO – AKTUALNA ILOŚĆ PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO KARTY PODARUNKOWEJ,

  5. NABYWCA – OSOBA, KTÓRA NABYWA KARTĘ PODARUNKOWĄ OD WYSTAWCY;

  6. POSIADACZ – NABYWCA LUB INNA DOWOLNA OSOBA TRZECIA, KTÓRA POSIADA KARTĘ PODARUNKOWĄ,

  7. TOWARY – RZECZY OFEROWANE DO SPRZEDAŻY W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM.

   

  § 2. [KARTA PODARUNKOWA]

  1. KARTA PODARUNKOWA UMOŻLIWIA DOKONANIE ZAKUPU TOWARU W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM WYSTAWCY ORAZ DOKONANIE ZAPŁATY ZA TOWAR ZA POMOCĄ UŻYCIA PRZYPISANYCH DO KARTY PUNKTÓW.

  2. KARTA PODARUNKOWA MA POSTAĆ KARTY PAPIEROWEJ [1] LUB KARTY ELEKTRONICZNEJ. KARTA W FORMIE PAPIEROWEJ NABYWANA JEST W SKLEPIE STACJONARNYM. KARTA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ NABYWANA JEST W SKLEPIE INTERNETOWYM I WYSYŁANA JEST NA ADRES EMALIOWY NABYWCY. NABYWCA, KTÓRY NABYŁ KARTĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM MOŻE OTRZYMAĆ KARTĘ W WERSJI PAPIEROWEJ WYŁĄCZNIE NA SWOJE WYRAŹNE ŻYCZENIE. W TYM WYPADKU KARTA ZOSTANIE WYSŁANA NA WSKAZANY PRZEZ NABYWCĘ ADRES NA KOSZT WYSTAWCY.

  3. KAŻDA KARTA PODARUNKOWA ZAWIERA UNIKALNY KOD.

  4. DO KAŻDEJ KARTY PODARUNKOWEJ, W CHWILI JEJ WYDANIA, JEST PRZYPISYWANA ILOŚĆ PUNKTÓW, W ILOŚCI 300, 500, LUB 1000 – W ZALEŻNOŚCI OD WYBORU NABYWCY.

  5. KAŻDY PUNKT PRZYPISANY DO KARTY PODARUNKOWEJ ODPOWIADA WARTOŚCI 1 ZŁ (JEDNEGO ZŁOTEGO).

  6. WARTOŚĆ KARTY PODARUNKOWEJ W ZŁOTYCH ODPOWIADA ILOŚCI PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO TEJ KARTY.

  7. KARTA PODARUNKOWA WYSTAWIANA JEST NA OKAZICIELA.

  8. KARTA PODARUNKOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, CHYBA ŻE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY KONSUMENTÓW STANOWIĄ INACZEJ.

  9. KARTA PODARUNKOWA NIE PODLEGA WYMIANIE NA ŚRODKI PIENIĘŻNE.

  10. SALDO PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO KARTY PODARUNKOWEJ NIE PODLEGA OPROCENTOWANIU, POWIĘKSZENIU ANI WALORYZACJI.

  11. DO KARTY PODARUNKOWEJ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY USTAWY Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 R. O USŁUGACH PŁATNICZYCH.

  12. KARTA PODARUNKOWA MA TERMIN WAŻNOŚCI 12 MIESIĘCY OD DATY WYDANIA.

  13. PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA UPRAWNIEŃ Z NIĄ ZWIĄZANYCH, NAWET JEŚLI SALDO NA KARCIE W CHWILI UPŁYWU JEJ WAŻNOŚCI JEST WIĘKSZE NIŻ ZERO. NABYWCY ANI INNEMU POSIADACZOWI KARTY NIE PRZYSŁUGUJĄ ROSZCZENIA O ZWROT JAKIEJKOLWIEK KWOTY Z TYTUŁU NIEWYKORZYSTANIA PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO KARTY W OKRESIE JEJ WAŻNOŚCI.

  14. [2] [3]

  15. ZAKAZANA JEST SPRZEDAŻ KARTY PODARUNKOWEJ ZA CENĘ PRZEWYŻSZAJĄCĄ KWOTĘ STANOWIĄCĄ AKTUALNE SALDO KARTY.

   

  § 3. [WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ]

  1. DO WYDANIA KARTY PODARUNKOWEJ UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE WYSTAWCA.

  2. KARTĘ PODARUNKOWĄ WYDAJE SIĘ W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM, PRZY CZYM W SKLEPIE INTERNETOWYM KARTĘ PODARUNKOWĄ MOŻNA UZYSKAĆ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.

  3. WYSTAWCA WYDAJE KARTĘ PODARUNKOWĄ NABYWCY W ZAMIAN ZA ZAPŁATĘ PRZEZ NABYWCĘ NA RZECZ WYSTAWCY CENY ODPOWIADAJĄCEJ W ZŁOTYCH ILOŚCI PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO KARTY PODARUNKOWEJ, TJ. 300 ZŁ, 500 ZŁ LUB 1000 ZŁ.[4] [5] ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ NIE PODLEGA ŻADNYM RABATOM.

  4. ZAPŁATY ZA KARTĘ PODARUNKOWĄ DOKONUJE SIĘ W GOTÓWCE, KARTĄ PŁATNICZĄ LUB W INNEJ FORMIE PRZEWIDZIANEJ W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM. ZAPŁATY ZA KARTĘ PODARUNKOWĄ NIE MOŻNA DOKONAĆ Z WYKORZYSTANIEM INNEJ KARTY PODARUNKOWEJ.

  5. ŚRODKI PIENIĘŻNE PRZEKAZANE PRZEZ NABYWCĘ Z TYTUŁU ZAPŁATY CENY ZA KARTĘ PODARUNKOWĄ STAJĄ SIĘ WŁASNOŚCIĄ WYSTAWCY Z CHWILĄ ICH UISZCZENIA.

  6. WYSTAWCA NIE WYSTAWIA FAKTURY VAT Z TYTUŁU DOSTAWY KARTY PODARUNKOWEJ.

   

  § 4. [REALIZACJA KARTY PODARUNKOWEJ]

  1. ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ POSIADACZ MOŻE DOKONAĆ, W TERMINIE WAŻNOŚCI TEJ KARTY, ZAPŁATY ZA TOWARY ZAKUPIONE W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM WYSTAWCY.

  2. W CELU REALIZACJI UPRAWNIEŃ Z KARTY PODARUNKOWEJ POSIADACZ ZOBOWIĄZANY JEST, NAJPÓŹNIEJ PRZED SFINALIZOWANIEM TRANSAKCJI ZAKUPU TOWARU, OKAZAĆ KARTĘ PERSONELOWI SKLEPU STACJONARNEGO, LUB – JEŻELI TRANSAKCJA JEST DOKONYWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM – WPROWADZIĆ W ODPOWIEDNIM OKIENKU NA STRONIE INTERNETOWEJ UNIKALNY KOD KARTY PODARUNKOWEJ. POWYŻSZE DZIAŁANIE POSIADACZA STANOWI JEDNOCZEŚNIE UPOWAŻNIENIE DLA WYSTAWCY DO DOKONANIA TRANSAKCJI NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

  3. W CHWILI DOKONANIA TRANSAKCJI SUMA PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO KARTY PODARUNKOWEJ ULEGA POMNIEJSZENIU O LICZBĘ ODPOWIADAJĄCĄ ŁĄCZNEJ KWOCIE CENY NALEŻNEJ WYSTAWCY ZA SPRZEDAŻ TOWARÓW OBJĘTYCH TRANSAKCJĄ. JEDNOCZEŚNIE WIERZYTELNOŚĆ WYSTAWCY W STOSUNKU DO POSIADACZA O ZAPŁATĘ CENY ZA TOWARY OBJĘTE TRANSAKCJĄ ULEGA UMORZENIU W ZAKRESIE KWOTY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW ULEGAJĄCYCH POMNIEJSZENIU Z TYTUŁU DOKONANIA TRANSAKCJI.

  4. W PRZYPADKU, GDY CENA TOWARÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI DOKONYWANEJ PRZEZ POSIADACZA Z UŻYCIEM KARTY PODARUNKOWEJ PRZEWYŻSZA KWOTĘ SALDA, KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY I UPRAWNIONY DO DOPŁATY BRAKUJĄCEJ CZĘŚCI CENY W JEDNEJ Z FORM PRZEWIDZIANYCH DLA PŁATNOŚCI W SKLEPIE STACJONARNYM LUB SKLEPIE INTERNETOWYM.

  5. ÓW BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI DOKONYWANEJ PRZEZ POSIADACZA Z UŻYCIEM KARTY PODARUNKOWEJ JEST NIŻSZA NIŻ KWOTA SALDA, NIEWYKORZYSTANE W RAMACH TEJ TRANSAKCJI PUNKTY ZOSTANĄ PRZYPISANE DO NOWEJ KARTY PODARUNKOWEJ, KTÓRĄ ZOSTANIE WYSTAWIONA PRZEZ WYSTAWCĘ, WYSŁANA POSIADACZOWI NA WSKAZANY PRZEZ NIEGO ADRES EMAIL I POZOSTAWIONA DO DYSPOZYCJI POSIADACZA, A KTÓREJ TERMIN WAŻNOŚCI BĘDZIE TAKI SAM, JAK TERMIN WAŻNOŚCI POPRZEDNIO WYSTAWIONEJ KARTY. NOWA KARTA BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ WYKORZYSTANA PRZY DOKONYWANIU INNEJ TRANSAKCJI AŻ DO WYCZERPANIA PUNKTÓW PRZYPISANYCH DO TEJ KARTY. [6] [7]

   

  § 5. [UTRATA, ZNISZCZENIE, NIEUPRAWNIONE UŻYCIE KARTY PODARUNKOWEJ]

   

  1. POSIADACZ JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE KARTY PODARUNKOWEJ. WYDANIE NOWEJ KARTY W MIEJSCE UTRACONEJ MOŻE NASTĄPIĆ WYŁĄCZNIE W WYPADKU, GDY POSIADACZ OKAŻE WYSTAWCY PARAGON ZAKUPU KARTY.

  2. POSIADACZ JEST OBOWIĄZANY DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, BY ZAPOBIEC UŻYCIU KARTY PODARUNKOWEJ PRZEZ OSOBY NIEUPRAWNIONE.

  3. WYSTAWCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO WERYFIKACJI, CZY POSIADACZ NABYŁ KARTĘ PODARUNKOWĄ LUB UŻYŁ KARTY W SPOSÓB UPRAWNIONY. TRANSAKCJA DOKONANA Z UŻYCIEM KARTY POZOSTAJE WAŻNA I SKUTKUJE ODPOWIEDNIM POMNIEJSZENIEM SALDA KARTY PODARUNKOWEJ, NAWET JEŚLI KARTA PODARUNKOWA LUB KOD DO NIEJ PRZYPISANY ZOSTAŁ UŻYTY PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ.

   

  § 6. [PRAWA I OBOWIĄZKI WYSTAWCY]

   

  1. WYSTAWCA MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ZAPŁATY KARTĄ W PRZYPADKU GDY:

  1. UPŁYNĄŁ TERMIN WAŻNOŚCI KARTY;

  2. SALDO NA KARCIE WYNOSI ZERO;

  3. ZACHODZI UZASADNIONE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE POSIADACZ WSZEDŁ W POSIADANIE KARTY W SPOSÓB NIEUPRAWNIONY, LUB ŻE KARTA ZOSTAŁA PRZEROBIONA, LUB TEŻ ŻE SALDO NA KARCIE NIE JEST ZGODNE Z RZECZYWISTOŚCIĄ,

  2. WYSTAWCA ZAPEWNIA ŚRODKI TECHNICZNE UMOŻLIWIAJĄCE USTALENIE ILOŚCI WYDANYCH KART, UNIKALNYCH KODÓW PRZYPISANYCH DO KART ORAZ TRANSAKCJI DOKONANYCH Z UŻYCIEM KART – W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY PRAWIDŁOWE USTALENIE TERMINU WAŻNOŚCI KAŻDEJ KARTY ORAZ AKTUALNEGO SALDA KARTY.

  3. WYSTAWCA OBOWIĄZANY JEST DOŁOŻYĆ WSZELKICH STARAŃ, BY REALIZACJA UPRAWNIEŃ Z KART PRZEBIEGAŁA W SPOSÓB PRAWIDŁOWY. WYSTAWCA ZASTRZEGA SOBIE JEDNAK PRAWO DO CZASOWEGO WSTRZYMANIA MOŻLIWOŚCI DOKONYWANIA TRANSAKCJI Z UŻYCIEM KART W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII LUB KONIECZNOŚCI PROWADZENIA PRAC TECHNICZNYCH LUB MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z KORZYSTANIEM Z KART.

   

  § 7. [REKLAMACJE. ODSTĄPIENIE. ZWROT TOWARU]

   

  1. DO ZŁOŻENIA REKLAMACJI KARTY UPRAWNIONY JEST KAŻDY POSIADACZ KARTY.

  2. REKLAMACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ W CAŁYM OKRESIE WAŻNOŚCI KARTY W SKLEPIE STACJONARNYM LUB POPRZEZ UŻYCIE SPOSÓB KONTAKTU WSKAZANYCH NA STRONACH SKLEPU INTERNETOWEGO.

  3. WYSTAWCA ROZPOZNAJE REKLAMACJĘ NIEZWŁOCZNIE, NIE DŁUŻEJ NIŻ 14 DNI OD DATY JEJ OTRZYMANIA, CHYBA ŻE DLA JEJ ROZPATRZENIA KONIECZNE BĘDZIE DOSTARCZENIE WYSTAWCY DODATKOWYCH INFORMACJI, A WYSTAWCA ZAŻĄDAŁ DOSTARCZENIA TAKICH INFORMACJI OD POSIADACZA. W TAKIM WYPADKU POWYŻSZY TERMIN LICZONY JEST OD DATY DOSTARCZENIA TAKICH INFORMACJI.

  4. JEŻELI KARTA POSIADA WADY UNIEMOŻLIWIAJĄCE LUB ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCE KORZYSTANIE Z NIEJ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, WYSTAWCA NA ŻĄDANIE POSIADACZA WYSTAWI NA JEGO RZECZ NOWĄ KARTĘ, Z PRZYPISANYM DO NIEJ SALDEM W WYSOKOŚCI ODPOWIADAJĄCEJ WYSOKOŚCI SALDA KARTY PODLEGAJĄCEJ REKLAMACJI USTALONEGO NA CHWILĘ WYDANIA NOWEJ KARTY. W TAKIM PRZYPADKU UPRAWNIENIA PŁYNĄCE Z POPRZEDNIO WYDANEJ KARTY, KTÓRA PODLEGAŁA REKLAMACJI, WYGASAJĄ.

  5. W PRZYPADKU DOKONANEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA SKUTECZNEGO ODSTĄPIENIA OD ZAKUPU KARTY PODARUNKOWEJ, WYSTAWCA ZWRACA UISZCZONĄ CENĘ ZA KARTĘ JEDYNIE W TAKIEJ WYSOKOŚCI, JAKA ODPOWIADA WYSOKOŚCI SALDA KARTY W CHWILI DOTARCIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU DO ADRESATA. Z TĄ SAMĄ CHWILĄ PRAWA Z KARTY WYGASAJĄ. TRANSAKCJE DOKONANE DO TEJ PORY Z UŻYCIEM KARTY POZOSTAJĄ W MOCY.

  6. W PRZYPADKU, GDYBY POSIADACZ, DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO, DOKONAŁ SKUTECZNEGO ZWROTU TOWARU ZAKUPIONEGO Z UŻYCIEM KARTY PODARUNKOWEJ, WYSTAWCA DOKONA POWIĘKSZENIA SALDA KARTY ALBO WYDA POSIADACZOWI DODATKOWĄ KARTĘ PODARUNKOWĄ, PRZY CZYM POWIĘKSZENIE SALDA LUB SALDO DODATKOWEJ KARTY PODARUNKOWEJ ODPOWIADAĆ BĘDZIE CENIE TOWARU PODLAGAJĄCEGO ZWROTOWI.

   

  § 8 [OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

   

  1. WYSTAWCA PRZETWARZA, Z ZASTRZEŻENIEM DANE OSOBOWE NABYWCY W ZAKRESIE UMOŻLIWIAJĄCYM PRAWIDŁOWE ROZLICZENIE NABYCIA KARTY.

  2. WSZYSTKIE DANE OSOBOWE W ROZUMIENIU NINIEJSZEGO PARAGRAFU SĄ PRZETWARZANE PRZEZ WYSTAWCĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE ORAZ ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DZ.U. Z 2018 R. POZ. 1000, T.J. DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1781

  3. DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NABYWCY STOSUJE SIĘ POSTANOWIENIA POLITYKI PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W SKLEPIE INTERNETOWYM WYSTAWCY.

   

  § 9. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

   

  1. TREŚĆ REGULAMINU JEST UDOSTĘPNIONA W SKLEPIE STACJONARNYM ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY JEJ ZAPISANIE NA KOMPUTERZE LUB NOŚNIKU BĄDŹ WYDRUKOWANIE.

  2. NABYWCA I KAŻDY INNY POSIADACZ KARTY OBOWIĄZANY JEST PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

  3. POSIADACZ KARTY NIE MOŻE ZASŁANIAĆ SIĘ ZARZUTEM, ŻE NABYWCA, PRZEKAZUJĄC MU KARTĘ, NIE POINFORMOWAŁ GO O TREŚCI REGULAMINU.

  4. WYSTAWCA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY REGULAMINU, PRZY CZYM ZMIANY TE NIE MAJĄ WPŁYWU NA UPRAWNIENIA NABYWCÓW KART JUŻ WYDANYCH I POSIADACZY Z TAKICH KART KORZYSTAJĄCYCH.

  5. ZMIANY, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ OBOWIĄZUJĄ W TERMINIE 7 (SIEDMIU) DNI OD DNIA UDOSTĘPNIENIA REGULAMINU W NOWYM BRZMIENIU.

  6. SĄDEM WŁAŚCIWYM DO ROZPOZNANIA SPORÓW WYNIKŁYCH Z UŻYCIEM KARTY JEST, WEDŁUG WYBORU STRONY WNOSZĄCEJ POWÓDZTWO, SĄD SIEDZIBY WYSTAWCY LUB SĄD MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBY POSIADACZA.

  7. DO STOSUNKU PRAWNEGO WYNIKŁEGO Z WYDANIA KARTY STOSUJE SIĘ PRAWO POLSKIE.

  8. REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 01.05.2021.